NASZE CELE

Poniżej prezentujemy nasze cele statutowe, informacje o finansowaniu fundacji oraz sposoby, w jakie pomagamy potrzebującym.

Cele Fundacji

Celami fundacji są:

a) wsparcie osób znajdujących się w złej sytuacji materialnej, zagrożonych wykluczeniem społecznym,

b) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży uczącej się, w tym szczególnie uzdolnionej, bądź pochodzącej z rodzin niezamożnych,

c) niesienie pomocy osobom chorym, niepełnosprawnym, dotkniętym wypadkami, klęskami żywiołowymi bądź innymi zdarzeniami losowymi,

d) wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze charytatywnym, edukacyjnym i społecznym.

 

2. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego polegającą w szczególności na:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

c) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa,

d) działalności charytatywnej,

e) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

f) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,

g) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

dziecko2

Nasze Kredo

Robert Baden–Powell

Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście.

dziecko1

Nasze Wartości

Horacy

Ciebie wszak rzecz dotyczy gdy płonie ściana u sąsiada

dziecko3

W Co Wierzymy

Irena Sendlerowa

Każdemu kto tonie należy podać rękę

Jak Pomagamy?

Oto nasze metody działania:

Pomoc fundacji polega na otoczeniu opieka swoich podopiecznych w ramach pomocy w trudnych życiowych sytuacjach typu nagłe prace interwencyjne mające na celu stworzenie warunków niezbędnych do życia pomoc w wyżywieniu pomoc w rozwiązywaniu nagłych niespodziewanych komplikacji zakupu opału zapewnienia specjalistycznych kursów czy szkoleń dla dzieci , opłacenia wypoczynku dzieci na koloniach lub obozach szkoleniowych zakupu odzieży niezbędnej do funkcjonowania, opłacenia posiłków w szkole czy stołówkach pomoc osobom starszym  i niedołężnym i tym podobne sytuacje . Jako fundacja zgodnie ze statutem nie przewidujemy pomocy gotówkowej. Wszelka pomoc udzielana jest w postaci bezgotówkowej w formie bonów zakupowych z zaznaczeniem, iż bony żywnościowe nie obejmują artykułów tytoniowych ani alkoholowych i wydawane są wyłącznie imiennie, aby ograniczyć wykorzystywanie pomocy do celów innych niż wskazane. Nawiązaliśmy współprace ze sklepami spożywczymi, odzieżowymi i innymi oraz z firmami zajmującymi się usługami remontowymi czy porządkowymi, aby właśnie zminimalizować ewentualne próby wykorzystania zaoferowanej pomocy.

Z czego się utrzymujemy?

Fundacja finansuje swoja działalność z dobrowolnych wpłat, dotacji urzędowych zbiorek publicznych oraz z prowadzonej pod patronatem fundacji działalności gospodarczej z której zysk wpływa na konto fundacji i przeznaczany jest na cele statutowe.

Twoje wsparcie naprawdę wiele znaczy

Nawet mały datek, jak 10zł (bilet na autobus) może dać komuś uśmiech!

Ta strona korzysta z ciasteczek, korzystając z niej zgadzasz się na ich użycie. Klauzule prawne, włącznie z Polityką Prywatności znajdziesz > TUTAJ