KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja WSPÓLNIE z siedzibą w Kaliszu (62-800), przy ul. Śródmiejskiej 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000872060, NIP: 6182187489, REGON: 387692989 (dalej „Administrator”).

 1. Cel przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację lub stronę trzecią, w szczególności w celu wydania identyfikatora oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 221 Kodeksu pracy – w zakresie danych wskazanych w katalogu zawartym w art. 221 Kodeksu pracy.

W przypadku cudzoziemców, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także art. 2 i 3 ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w zakresie przechowywania przez cały okres wykonywania pracy kopii dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W odniesieniu do danych wykraczających poza katalog wskazany w art. 221 Kodeksu pracy, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku danych zwykłych (tj. zgoda), oraz art. 9 ust. 2 lit. b), f) i h) RODO – w przypadku danych szczególnej kategorii.

Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych zwykłych może stanowić również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest legalne, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. klienci Administratora;
 2. dostawcy Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi kadrowe, finansowe, prawne, ochroniarskie, informatyczne i szkoleniowe;
 3. administratorzy portali internetowych umożliwiających prowadzenie akcji charytatywnych;
 4. podopieczni Fundacji WSPÓLNIE;
 5. organy administracji publicznej sprawujące nadzór nad działalnością Administratora.
 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie nie odbywa się na podstawie zgody będą przechowywane przez okres zatrudnienia, a następnie przez okres wskazany przez obowiązujące przepisy prawa pracy oraz przepisy szczególne, w szczególności przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy prawa podatkowego.

 

Pani/Pana dane osobowe, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przechowywane będą do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż przez okres zatrudnienia, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres ich przechowywania.

 

 1. Informacja o przysługujących uprawnieniach

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), posiada Pani/Pan także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Prawo do wniesienia skargi

Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 1. Dobrowolne podanie danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych:

 1. w zakresie danych osobowych, o których mowa w art. 221 Kodeksu pracy oraz w art. 2 i 3 ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, oraz art. 221 Kodeksu pracy i art. 2 i 3 ustawy o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a także na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b), f) i h) RODO w zakresie danych szczególnej kategorii jest konieczne do celów związanych nawiązaniem i z przebiegiem Pani/Pana zatrudnienia;
 2. w zakresie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO ma charakter dobrowolny, a niepodanie takich danych nie powoduje wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.
 1. Zautomatyzowanie i profilowanie

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

 

 

 

Ta strona korzysta z ciasteczek, korzystając z niej zgadzasz się na ich użycie. Klauzule prawne, włącznie z Polityką Prywatności znajdziesz > TUTAJ